دوره های آموزشی جدید

 
تاریخ پایانتاریخ شروعساعات دورهنام دورهکد دوره
1397/10/091397/09/2518مهارتهای برقراری ارتباط موثر8778
1397/09/261397/09/1912اصول ایمنی در تاسیسات آب و فاضلاب2176