دوره های آموزشی جدید

 
تاریخ پایانتاریخ شروعساعات دورهنام دورهکد دوره
1398/08/011398/07/2412نظام پیشنهادات(مدیریت مشارکتی)8787
1398/07/221398/07/1330بهبود بهره وری در تولید آب شرب2307