دوره های آموزشی جدید

 
تاریخ پایانتاریخ شروعساعات دورهنام دورهکد دوره
1398/07/261398/07/2230بیرینگ ها وسرویس نگهداری آن ها3315
1398/07/191398/07/1812اصول ایمنی در تاسیسات آب و فاضلاب2176
1398/07/191398/07/1530بیرینگ ها وسرویس نگهداری آن ها3315