دوره های آموزشی جدید

 
تاریخ پایانتاریخ شروعساعات دورهنام دورهکد دوره
1397/12/261397/12/2518پدافند غیر عامل -مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل TGCM-1043
1397/12/231397/12/2118پدافند غیر عامل -مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل TGCM-1043
1397/12/161397/12/1418پدافند غیر عامل -مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل TGCM-1043
1397/12/131397/12/1118پدافند غیر عامل -مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل TGCM-1043
1397/09/091397/12/0718پدافند غیر عامل -مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل TGCM-1043
1397/12/061397/12/0418پدافند غیر عامل -مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل TGCM-1043
1397/12/131397/12/0466کارگاه سرکابل و مفصل بندی3540
1397/12/021397/11/3018پدافند غیر عامل -مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل TGCM-1043
1397/11/291397/11/2718پدافند غیر عامل -مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل TGCM-1043
1397/11/181397/11/1618پدافند غیر عامل -مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل TGCM-1043
1397/11/151397/11/1318پدافند غیر عامل -مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل TGCM-1043
1397/11/141397/11/1218پدافند غیر عامل -مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل TGCM-1043
12