دوره های آموزشی جدید

 
تاریخ پایانتاریخ شروعساعات دورهنام دورهکد دوره
1397/05/221397/05/2112گزارش نویسی در امور اداری8415
1397/05/261397/05/2030ایمنی و بهداشت شغلی در ساخت و بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب2057
1397/05/141397/05/1312ارتباطات سازمانی8343
1397/05/181397/04/2732آزمایشگاه تصفیه آب ها2042
1397/05/111397/04/1348بهره‌ برداري‌ و نگهداري‌ از تصفيه‌خانه‌هاي‌ آب2068
1397/03/241397/03/2936حفاظت شبکه های توزیع3579