دوره های آموزشی جدید

 
تاریخ پایانتاریخ شروعساعات دورهنام دورهکد دوره
1397/06/151397/06/1318مدیریت رفتار سازمانی2639
1397/06/071397/06/078پولشویی8091
1397/04/281397/04/2712مدیریت تعارض8746
1397/04/261397/04/2512مدیریت تعارض8746
1393/11/291393/11/2812آموزش اصول حفاظتBMOJ0321