دوره های آموزشی جدید

 
تاریخ پایانتاریخ شروعساعات دورهنام دورهکد دوره
1397/04/281397/04/2712مدیریت تعارض8746
1397/04/261397/04/2512مدیریت تعارض8746
1393/11/291393/11/2812آموزش اصول حفاظتBMOJ0321