دوره های آموزشی جدید

 
تاریخ پایانتاریخ شروعساعات دورهنام دورهکد دوره
1394/09/111397/09/0818اصول ایمنی الکتریک در نیروگاه و دستور العملهای آن3241