دوره های آموزشی جدید

 
تاریخ پایانتاریخ شروعساعات دورهنام دورهکد دوره
1399/09/131399/12/0930تجزیه و تحلیل حوادث شبکه3652
1399/12/031399/11/2618تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT8634
1399/11/151399/11/1318چگونه بنويسيمGE-16
1399/11/141399/11/0930تجزیه و تحلیل حوادث شبکه3652