دوره های آموزشی جدید

 
تاریخ پایانتاریخ شروعمرکز آموزشساعات دورهنام دورهکد دوره
1399/06/041399/05/26مركز آموزشهاي تخصصي18آشنایی با قراردادها و مقررات پیمانکاران8582
1399/05/291399/05/21مركز آموزشهاي تخصصي16نقشه راه تعالی نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی های فیزیکی و روشهای ارزیابی و ممیزی 2809
1399/05/221399/05/21(شرکت اندیشه پژوهان ادیب (مشهد8حل و فصل اختلافات دستگاههای اجرایی8134
1399/05/221399/05/04مركز آموزشهاي تخصصي18مهندسی ارزش8779
1399/05/221399/05/04مركز آموزشهاي تخصصي18مهندسی ارزش2689
1399/05/131399/05/01مركز آموزشهاي تخصصي12فرهنگ سازمانيTGCM-1086
1399/05/211399/05/01(شرکت اندیشه پژوهان ادیب (مشهد18آشنایی با قراردادها و مقررات پیمانکاران8582
1399/05/141399/04/28(شرکت اندیشه پژوهان ادیب (مشهد30اقتصاد و انرژی3385
1399/04/291399/04/11(شرکت اندیشه پژوهان ادیب (مشهد24رویكردهای نوین در روابط عمومی8149
1399/04/021399/03/31(شرکت اندیشه پژوهان ادیب (مشهد185s8501
1399/03/271399/03/24(شرکت اندیشه پژوهان ادیب (مشهد12ارتباطات سازمانی8343
1399/04/031399/03/18(شرکت اندیشه پژوهان ادیب (مشهد12کاربرد ARC VIEW در مهندسی منابع آب با استفاده از ARC GIS2542
123