دوره های آموزشی جدید

 
تاریخ پایانتاریخ شروعمرکز آموزشساعات دورهنام دورهکد دوره
1397/10/091397/09/25دفتر تهران18مهارتهای برقراری ارتباط موثر8778
1397/10/061397/09/22مركز آموزشهاي تخصصي30آشنایی با مدارها و تجهیزات اندازه گیری3567
1397/09/291397/09/21مركز آموزشهاي تخصصي24آشنایی با نصب و تعمیر و نگهداری از شبکه های توزیع3562
1397/09/211397/09/21مركز آموزشهاي تخصصي8پولشویی8091
1397/09/261397/09/19دفتر تهران12اصول ایمنی در تاسیسات آب و فاضلاب2176
1397/10/051397/09/14مركز آموزشهاي تخصصي30اقتصاد مهندسی8559
1394/09/111397/09/08دفتر هرمزگان18اصول ایمنی الکتریک در نیروگاه و دستور العملهای آن3241
1397/09/081397/09/06مركز آموزشهاي تخصصي18مدیریت استرس8732
1397/09/201397/09/06مركز آموزشهاي تخصصي105اپراتور پست های فوق توزیع و انتقال برقEC-01
1397/07/271397/07/26مركز آموزشهاي تخصصي16طراحی فنی نیروگاه‌های خورشیدی فتوولتاییک با استفاده از نرم افزار PVsyst bmoj0409
1397/07/191397/07/17مركز آموزشهاي تخصصي22نرم افزارهای تخصصی تعمیرات ونگهداری3307
1397/06/261397/06/26شرکت معنا8آشنایی با مفاهیم ISO 9001:2015 و مدیریت ریسکISO0001
123