دوره های آموزشی جدید

 
تاریخ پایانتاریخ شروعمرکز آموزشساعات دورهنام دورهکد دوره
1398/08/301398/08/23مركز آموزشهاي تخصصي18آشنایی با انواع حریمها در شبکه های توزیع3520
1398/07/301398/07/29مركز آموزشهاي تخصصي16توربین بخار مقدماتیME-07
1398/08/011398/07/24دفتر تهران12نظام پیشنهادات(مدیریت مشارکتی)8787
1398/07/261398/07/22مركز آموزشهاي تخصصي30ارزیابی کیفیت آب در آبیاری و زهکشی1569
1398/07/241398/07/22مركز آموزشهاي تخصصي18کیفیت آب2576
1398/07/261398/07/22دفتر استان مرکزی30بیرینگ ها وسرویس نگهداری آن ها3315
1398/07/191398/07/18دفتر استان مرکزی12اصول ایمنی در تاسیسات آب و فاضلاب2176
1398/07/191398/07/15دفتر استان مرکزی30بیرینگ ها وسرویس نگهداری آن ها3315
1398/07/221398/07/13دفتر تهران30بهبود بهره وری در تولید آب شرب2307
1398/07/181398/07/10مركز آموزشهاي تخصصي24روشها و فنون تدریس3117
1398/07/121398/07/06مركز آموزشهاي تخصصي48بهره‌ برداري‌ و نگهداري‌ از تصفيه‌خانه‌هاي‌ آب2068
1398/07/041398/06/26مركز آموزشهاي تخصصي30كنترل و مديريت تلفات آب 2160
123