دوره های آموزشی جدید

 
تاریخ پایانتاریخ شروعمرکز آموزشساعات دورهنام دورهکد دوره
1396/11/051396/11/03مركز آموزشهاي تخصصي18ابزاردقیق در سدهای خاکی و بتونی1059
1396/10/291396/10/29مركز آموزشهاي تخصصي8آزمایشگاه حفاظت سیستم های قدرتbmoj0396
1396/11/091396/10/25دفتر تهران30بيماريهاي ناشي از كار2375
1396/10/291396/10/24مركز آموزشهاي تخصصي52بانك اطلاعاتي SQL Server-Design7026
1396/11/011396/10/24دفتر تهران18تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT2362
1396/10/261396/10/23دفتر هرمزگان30کنترل احتراق و سوخت3455
1396/10/201396/10/20دفتر کرمان6بيماري‌هاي نوپديد و راههاي پيشگيريTGCM-1010
1396/10/261396/10/17مركز آموزشهاي تخصصي30تجهیزات نیروگاه3404
1396/11/081396/10/17مركز آموزشهاي تخصصي30برنامه‌های توسعه‌ای و آموزش کارکنان8612
1396/10/251396/10/11دفتر تهران18مدیریت بهره برداری2622
1396/11/101396/10/05مركز آموزشهاي تخصصي48پروژه طراحی سیستم های انتقال آب1172
1396/10/101396/10/03دفتر استان مرکزی8قانون انتشاراسناد خزانه و اوراق قرضه1334
1234