دوره های آموزشی جدید

 
تاریخ پایانتاریخ شروعمرکز آموزشساعات دورهنام دورهکد دوره
1398/03/211398/03/19مركز آموزشهاي تخصصي24کارگاه اصول سیستم های کنترلBKE-078
1398/03/221398/03/08مركز آموزشهاي تخصصي24موتورهای الکتریکی ACBKE-041
1398/03/091398/03/08مركز آموزشهاي تخصصي16گیربکسها-اصول نگهداری، تعمیرات و عیب یابی و بازرسیBKE-080
1398/03/091398/03/07مركز آموزشهاي تخصصي24شیرهای کنترل و تجهیزات جانبیBKE-074
1398/03/021398/03/01مركز آموزشهاي تخصصي16ایمنی تخصصی برقBKE-034
1398/02/311398/02/31مركز آموزشهاي تخصصي8استانداردها و کدهای رایج ایمنیBKE-051
1398/03/011398/02/31مركز آموزشهاي تخصصي16سیستم FIELD BUDBKE-075
1398/02/311398/02/29مركز آموزشهاي تخصصي24مبدلهای حرارتی-تعمیرات و نگهداری بازرسیBKE-079
1398/02/261398/02/25مركز آموزشهاي تخصصي16اصول نیوماتیک و الکترونیوماتیکBKE-069
1398/02/281398/02/24مركز آموزشهاي تخصصي24شناخت اتصالات و لوله ها و بازرسیBKE-081
1398/03/051398/02/23مركز آموزشهاي تخصصي24آنالایزرهای صنعتیBKE-073
1398/02/221398/02/21مركز آموزشهاي تخصصي16فن ها، بازرسی، تعمیر و نگهداریBKE-082
1234