ليست وضعيت اجراي دوره هاي سال جاري

: وضعيت دوره

كد مشخصهكد دورهنام دورهتاريخ شروعتاريخ پاياندانشكدهوضعيت دوره
2784TGCM-1043پدافند غیر عامل -مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل 1392/01/011392/01/01علوم پایهرزرو شده
31643430سیستمهای حفاظت و کنترل پیشرفته1392/09/181392/11/03مهندسی برق و کامپیوتررزرو شده