صفحه اصلي

     مركز آموزشهاي تخصصي

    شركت در دوره ها آموزشي

     واحدهاي تابعه و دفاتر

     تقويم آموزشي 1397

     آموزشهای بين المللي


              

               


قوانين و مقررات

     بخشنامه هاي آموزشي
     آئين نامه و دستور العملها
     تعرفه ها و هزينه ها
     شناسنامه آموزشی
 

ارتباطات

       سامانه پیام کوتاه
       اخبار آموزشي
       نظام بهپوئي
       تماس با ما
 

امكانات

         لیست اعضاء
        واحد انتشارات مرکز
       آموزش الكترونيك
       شورا و همکاریهای برخط
       مترجم برخط
 
 

آمار و اطلاعات

         آمار اجرای دوره ها
       
        کتابخانه اسناد
 


عنوان سند  
موضوع سند  
نوع سند
نويسنده سند
تعداد صفحات سند
فايل سند  
   
 

نام سندموضوع سندنوع سندنويسنده سندتعداد صفحات سندنا و نام خانوادگي مالك سند 
هايبرنيتجزوه درس هايبرنيتPDF 178بابك رضائي باستانيDownLoad
Fluent Englishجزوه زبان انگلیسیPDF 232بابك رضائي باستانيDownLoad
نظام جامع آموزش کارکنان وزارت نیرونظام جامع آموزش کارکنان وزارت نیروPDFوزارت نیرو15رامين صادقيDownLoad
تستتستPDFبابک56بابك رضائي باستانيDownLoad
ابلاغ دوره هاي مصوب شغلي اختصاصي مشاغل غیرفنی شرکتهای مادرتخصصی ابلاغ دوره هاي مصوب شغلي اختصاصي مشاغل غیرفنی شرکتهای مادرتخصصی Executeableوزارت نیرو رامين صادقيDownLoad
لاغ دوره های تکمیلی بهبود مدیریت لاغ دوره های تکمیلی بهبود مدیریت PDFوزارت نیرو رامين صادقيDownLoad
دوره هاي مصوب شغلي اختصاصي مشاغل فني شركت مديريت منابع آب ايران و شركت هاي زيرمجموعه دوره هاي مصوب شغلي اختصاصي مشاغل فني شركت مديريت منابع آب ايران و شركت هاي زيرمجموعهExecuteable  رامين صادقيDownLoad
دوره هاي مصوب شغلي اختصاصي مشاغل فني شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و شركت هاي زيرمجموعهدوره هاي مصوب شغلي اختصاصي مشاغل فني شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و شركت هاي زيرمجموعهWord  رامين صادقيDownLoad
دوره هاي مصوب شغلي اختصاصي مشاغل فني شركت توانير و شركت هاي زيرمجموعه دوره هاي مصوب شغلي اختصاصي مشاغل فني شركت توانير و شركت هاي زيرمجموعه PDF  رامين صادقيDownLoad
جدول عناوین و سرفصل دوره های آموزشی توجیهی و عمومی جدول عناوین و سرفصل دوره های آموزشی توجیهی و عمومی PDFوزارت نیرو رامين صادقيDownLoad
12

سامانه مدیریت آموزش مركز آموزشهاي تخصصي نگارش 2 . ©1391 مرکز آموزشهای تخصصی.كليه حقوق معنوي اين سايت به مركز آموزشهاي تخصصي تعلق دارد