عنوان بخش :   امور نظار بر دفاتر نمايندگي دانشگاه

2-      نام و نام خانوادگي مدير :   مهندس شيخ زاده

    شرح خدمات  و وظايف امور:


 

 

 اطلاعات تماس با مسئولين بخشها

رديف

نام و نام خانوادگي

شماره تلفن مستقيم

مسئوليت

نام زير بخش

پست الكترونيكي