عنوان بخش :   امور برنامه ريزي و اجراي دوره ها

2-      نام و نام خانوادگي مدير :   مریم میرابی

    شرح خدمات  و وظايف امور:

1-        پذيرش و ثبت نام فراگيران در هر دوره
2-      هماهنگي با امور رفاهي و معرفي فراگيران هر دوره جهت بهره برداري از غذاخوري، مهمانسرا،سايت كاميپوتر، تلفن، كتابخانه و دريافت لوازم و التحرير     
3-       ارتباط مستمر و هماهنگي با مسئولين دوره ها 
4-       برنامه ريزي كلاسها و امكانات كمك آموزشي  
5-       صدور گواهي حضور در دوره در پايان هر دوره و ارائه به فراگيران
6-      اعلام هزينه آموزشي و رفاهي هر دوره  
7-      صدور گواهينامه  
8-      ارزيابي و نظارت بر اجراي دوره ها
9-        محاسبه حق التدريس اساتيد داخلي ( شش ماهه ) و مدعو
10-     صدور گواهي تدريس براي اساتيد
11-    صدور گواهي ريز نمرات براي فراگيران
12-    پيگيري دريافت مجوز براي دوره هاي جديد
13-   ارتباط با دفتر آموزش وزارت نيرو 
14-   بررسي پرونده فراگيران جهت دريافت گواهينامه نوع دوم
15-  صدور گواهينامه نوع دوم و ارسال مدارك به دفتر آموزش
16-    تنظيم قرارداد حق التدريس اساتيد
17-   معادل سازي دوره ها 
18-   تهيه آمار و اطلاعات

 

 

 اطلاعات تماس با مسئولين بخشها

رديف

نام و نام خانوادگي

شماره تلفن مستقيم

مسئوليت

نام زير بخش

پست الكترونيكي

1

جابر بیرامی

73932769

 كارشناس

پذيرش كارآموزان

 

2

بدری قدمی

73932762

كارشناس

صدور گواهينامه

 

3

طیبه خادمی

73932746

 كارشناس

برنامه ریزی دوره

 

4

الهه اسدزاده

73932746

كارشناس

اعلام هزينه دوره ها

 

5

مينو مصفا

73932754

كارشناس

حق التدریس

Minoomosaffa@yahoo.com