صفحه اصلي

     مركز آموزشهاي تخصصي

    شركت در دوره ها آموزشي

     واحدهاي تابعه و دفاتر

     تقويم آموزشي 1397

     آموزشهای بين المللي


              

               


قوانين و مقررات

     بخشنامه هاي آموزشي
     آئين نامه و دستور العملها
     تعرفه ها و هزينه ها
     شناسنامه آموزشی
 

ارتباطات

       سامانه پیام کوتاه
       اخبار آموزشي
       نظام بهپوئي
       تماس با ما
 

امكانات

         لیست اعضاء
        واحد انتشارات مرکز
       آموزش الكترونيك
       شورا و همکاریهای برخط
       مترجم برخط
 
 

آمار و اطلاعات

         آمار اجرای دوره ها
       
        کتابخانه اسناد
 

          مقررات آموزشي و انضباطي دوره هاي آموزشي كوتاه - مركز آموزشهاي تخصصي

lv

    آئئين نامه انضباطي دوره ها آموزشي

1- فراگيران محترم در طول مدت دوره تابع مقررات واحد آموزشي مجري مي باشند.
2- فراگيران محترم در هر دوره ملزم به تكميل فرم ثبت نام به صورت كامل و ارائه كپي كارت ملي مي باشند. عدم تكميل فرم ثبت نام به مفهوم عدم شركت در دوره مي باشد و گواهينامه اي صادر نمي گردد.
3- چنانچه غيبت غير موجه يا تاخير حضور در كلاس درس توسط فراگير، از ده درصد كل ساعات آن درس بيشتر شود درس مربوطه حذف خواهد شد.
4- عدم حضور در كلاس به هر دليل موجه و غير موجه در دوره هاي حضوري ، به مدت بيش از پانزده درصد كل ساعات درس ، موجب حذف آن درس مي گردد.(موجه بودن غيبت با ارائه نامه از سوي بالاترين مقام شركت معرفي كننده قابل قبول خواهد بود)
5- درصورت حذف نصف دروس هر دوره ، متاسفانه فراگير از ادامه دوره محروم خواهد شد.
6- غيبت در آزمون پاياني بدون عذر موجه به منزله نمره صفر در آن درس خواهد بود. (موارد عذر موجه : بستري شدن در بيمارستان با ارائه گواهي پزشك ، وقوع حادثه غير مترقبه ، احضار توسط دستگاه قضايي يا انتظامي و نيز احضار توسط واحد سازماني فراگير در شرايط خاص و بحراني با اعلام و تاييد كتبي به امضاي بالاترين مقام شركت يا مؤسسه ذيربط )
7- شرايط قبولي در هر دوره كسب معدل 12 مي باشد .
تبصره : دوره هايي كه شامل چند درس مي باشند ، چنانچه فراگير محترم در برخي از دروس نمره 10 و فقط در يكي از دروس نمره اي مابين 8 تا 10 كسب نموده باشد مشروط به كسب معدل 12 در آن دوره ، قبول محسوب مي شود.
8- در دوره هاي نيمه حضوري و الكترونيكي شرط قبولي ، كسب نمره 14 در تمامي دروس برنامه ريزي شده مي باشد.
9- در صورت عدم قبولي در دوره شركت معرفي كننده هزينه دوره را از حقوق فراگير كسر خواهد نمود.

 

 

 

 

 

 

سامانه مدیریت آموزش مركز آموزشهاي تخصصي نگارش 2 . ©1391 مرکز آموزشهای تخصصی.كليه حقوق معنوي اين سايت به مركز آموزشهاي تخصصي تعلق دارد