سامانه آموزش از راه دور

        
عنوان بخش :  آموزش الكترونيكي

2-      نام و نام خانوادگي مدير :   رامين صادقي

    شرح خدمات  و وظايف امور:


 

 

 اطلاعات تماس با مسئولين بخشها

رديف

نام و نام خانوادگي

شماره تلفن مستقيم

مسئوليت

نام زير بخش

پست الكترونيكي

  سيد وحيد قهاري 73932911      
  بابك رضائي 73932912