صفحه اصلي

     مركز آموزشهاي تخصصي

    شركت در دوره ها آموزشي

     واحدهاي تابعه و دفاتر

     تقويم آموزشي 1397

     آموزشهای بين المللي


              

               


قوانين و مقررات

     بخشنامه هاي آموزشي
     آئين نامه و دستور العملها
     تعرفه ها و هزينه ها
     شناسنامه آموزشی
 

ارتباطات

       سامانه پیام کوتاه
       اخبار آموزشي
       نظام بهپوئي
       تماس با ما
 

امكانات

         لیست اعضاء
        واحد انتشارات مرکز
       آموزش الكترونيك
       شورا و همکاریهای برخط
       مترجم برخط
 
 

آمار و اطلاعات

         آمار اجرای دوره ها
       
        کتابخانه اسناد
 


اهداف تشكيل آموزشهاي كوتاه مدت حين خدمت

توجه خاصي كه در دهه اخير در جهان به آموزشهاي ضمن خدمت معطوف شده است ، حاكي از اين حقيقت است كه اين آموزشها تنها راه تربيت نيروي انساني متخصص و ابزار مهمي در ارتقاء كيفيت محصولات و ابداع و نوع آوري است .

با توجه به اينكه رشد سريع تكنولوژي، تغييرات و تآثيرات عميقي در مسائل اجتماعي و اقتصادي بدنبال داشته است، اتخاذ روشهايي كه هماهنگ كننده برنامه هاي آموزشي با توسعه تكنولوژي و تحول و متضمن تأمين نيروي انساني ماهر و متخصص مورد نياز آن باشد، اجتناب ناپذير است.

تجربه و مطالعه نشان داده است كه مناسب ترين روش آموزشي كه جوابگوي امر مزبور مي باشد «كارآموزي نيروي انساني» است. اين روش بدين لحاظ حائز اهميت است كه در ماهيت برنامه ها، مطالب و محتواي درسي كارآموزان ويژگيهاي زير مشاهده مي شود:

1-         ملاك و معيار براي انتخاب مواد و موضوعات دوره هاي آموزشي كوتاه مدت(اعم از دروس عملي و نظري)، ايجاد مهارتها براي جوابگويي به نيازهاي متنوع مشاغل و روشهاي جديد و نوين كار و آماده ساختن افراد براي احراز شغلي مفيد و انجام كار مناسب و درخور شخصيت والاي انسان، مي باشد.

2-         محتواي برنامه هاي آموزشي، سازگاري انسانها در برابر مسائل علمي و شايستگي آنان براي سازندگي را، تضمين مي نمايد.

3-         ايجاد مهارتهاي تخصصي از طريق شركت در دوره هاي تخصصي كوتاه مدت جزو اهداف اين دوره ها مي باشد.

4-         برنامه هاي آموزشي دوره هاي كوتاه مدت در دو جهت يادگيري مهارتهاي علمي و فني و تغيير رفتار سازماني طراحي و اجرا مي شود و يادگيري را در جهت تغيير رفتار مطلوب سازماني، سازماندهي مي نمايد.

5- هرچند كه دردوره هاي آموزشي ، آموزش مهارتتها به افراد براي انجام كارهاي محوله اهميت دارد ، ليكن دردوره هاي مزبور نكاتي منظورمي شود تا كارآموزان با فراگيري آنها ضوابط ومعيارهاي سازماني را رعايت نموده وتاثير فعاليتهاي آنان درجهت اهداف سازمان افزون گردد.

6-محتواي عمومي دوره ها ، نه تنها كارآموزان را با يافته اي جديد علمي آشنا مي نمايد ، بلكه آنان را قادر مي سازد تا خلاقيت وابتكار تازه اي پديد آورند .

7- از طريق شركت دردوره هاي آموزشي واثر آن در ايجاد مهارتهاي علمي وفني وارتقاء مهارت براساس تغييرات فرآيندهاي كار، اهداف وفعاليتهاي توليد تحقق خواهند يافت ، كه مهمترين اين اهداف عبارتند از :

1ـ7ـ افزايش ميزان كمي وكيفي توليد وامورمحوله

2-7- بهبود روشهاي عمليات  پشتيباني در امر توليد ، از قبيل برنامه ريزي دقيق براي روشهاي ارتقاء پروژه هاي فني ، خدمات مهندسي ، تحقيقاتي و …

3-7- بهبود روابط كار و ايجاد روحيه همكاري بين كاركنان

4-7- تقليل ضايعات در توليد و حوادث كار

5-7- هموار شدن راه رشد شغلي كاركنان و قبول مسؤوليت هاي بيشتر از طرف آنان

6-7- بهبود يافتن روشهاي توليد و توزيع

7-7- ايجاد همبستگي بيشتر كاركنان با سازمان و واحدهاي توليدي و ايجاد رضايت شغلي در آنها به لحاظ ارتقاء علمي كسب كرده شده.

8-7- از بين رفتن تعارض بين اهداف سازماني و خواسته هاي كاركنان

لازم به ذكر است كه شركت در دوره هاي آموزشي به مفهوم عام آن محدود به رشته هاي خاص نبوده و دامنه آن بسيار وسيع مي باشد.

سامانه مدیریت آموزش مركز آموزشهاي تخصصي نگارش 2 . ©1391 مرکز آموزشهای تخصصی.كليه حقوق معنوي اين سايت به مركز آموزشهاي تخصصي تعلق دارد