صفحه اصلي

     مركز آموزشهاي تخصصي

    شركت در دوره ها آموزشي

     واحدهاي تابعه و دفاتر

     تقويم آموزشي 1397

     آموزشهای بين المللي


              

               


قوانين و مقررات

     بخشنامه هاي آموزشي
     آئين نامه و دستور العملها
     تعرفه ها و هزينه ها
     شناسنامه آموزشی
 

ارتباطات

       سامانه پیام کوتاه
       اخبار آموزشي
       نظام بهپوئي
       تماس با ما
 

امكانات

         لیست اعضاء
        واحد انتشارات مرکز
       آموزش الكترونيك
       شورا و همکاریهای برخط
       مترجم برخط
 
 

آمار و اطلاعات

         آمار اجرای دوره ها
       
        کتابخانه اسناد
 

شناسنامه شغلی آموزشی مشاغل وزارت نیرو

 از این گزینه در ورود /حذف/ویرایش اطلاعات شخصی ، مشخصات سازمانی ،سوابق خدمتی ،دوره های گذرانده ، مشاهده دوره های معادلسازی شده ، سوابق علمی ، مشاهده دوره های آموزشی مورد نیاز  استفاده فرمائید

پایگاه اطلاعاتی  ایجاد و ویرایش شناسنامه آموزشی

  از این گزینه در انتخاب و اتخاذ دوره آموزشی و مشاهده مشاغل مربوطه استفاده فرمائید 

اطلاعات ویژه و گزارشات  مشاغل دوره

از این گزینه در انتخاب شغل و مشاهده دوره های آموزشی مربوطه استفاده فرمائید

اطلاعات ویژه و گزارشات  دوره های مشاغل

از این گزینه لیست مشاغل را در هر شرکت  مادر تخصصی ضمن امکان بررسی  رشته شغلی- کد شغل -کد رایانه -عنوان شغل -بخش شغلی  و گزارش  گیری های مربوطه   میتوان استفاده کرد

گزارش مشاغل شرکتهای مادر تخصصی

از این گزینه جهت بررسی پایگاه داده  شناسنامه شغلی آموزشی مشاغل وزرات نیرو - دوره های منتخب میتوان اسفاده نمود

گزارش شناسنامه مشاغل منتخب وزارت نیرو

 

 

سامانه مدیریت آموزش مركز آموزشهاي تخصصي نگارش 2 . ©1391 مرکز آموزشهای تخصصی.كليه حقوق معنوي اين سايت به مركز آموزشهاي تخصصي تعلق دارد