لیست دوره های قطعیت یافته
تاریخ پایانتاریخ شروعمرکز آموزشساعات دورهنام دورهکد دوره
1401/05/081401/05/05دفتر کرمان12قانون کار و تامین اجتماعی8401
1401/03/031401/03/02دفتر هرمزگان12نقشه خوانی الکتریکی در بخش انتقال3484
1401/02/281401/02/20دفتر هرمزگان16مطالعات پايداري سيستمهاي قدرت با استفاده از نرم افزار DIgSILENT PowerFactory3784
1400/10/271400/09/27مركز آموزشهاي تخصصي30سیستم های حفاظت نیروگاه3196
1399/12/131399/12/04ویرا رهیافت کیش6English Teacher Training WorkshopWT-27
1399/11/201399/10/20ویرا رهیافت کیش32Simultaneous Interpreter Training CourseWT-16
1399/10/121399/10/04ویرا رهیافت کیش40Young learners TTC CourseWT-12
1399/09/281399/09/20ویرا رهیافت کیش32IELTS Teacher Training CourseWT-08
1399/08/241399/08/17ویرا رهیافت کیش8Joumal and University Contacting WorkshopWT-03
1399/08/161399/08/09ویرا رهیافت کیش8Joumal and University Contacting WorkshopWT-03
1399/08/161399/08/08ویرا رهیافت کیش32IELTS Teacher Training CourseWT-08
1399/08/151399/08/08ویرا رهیافت کیش8Academic Paper Writing Workshop WT-02
123