لیست دوره های قطعیت یافته
تاریخ پایانتاریخ شروعمرکز آموزشساعات دورهنام دورهکد دوره
1397/12/261397/12/25دفتر استان مرکزی18پدافند غیر عامل -مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل TGCM-1043
1397/12/231397/12/21دفتر استان مرکزی18پدافند غیر عامل -مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل TGCM-1043
1397/12/161397/12/14دفتر استان مرکزی18پدافند غیر عامل -مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل TGCM-1043
1397/12/131397/12/11دفتر استان مرکزی18پدافند غیر عامل -مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل TGCM-1043
1397/09/091397/12/07دفتر استان مرکزی18پدافند غیر عامل -مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل TGCM-1043
1397/12/061397/12/04دفتر استان مرکزی18پدافند غیر عامل -مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل TGCM-1043
1397/12/131397/12/04دفتر استان مرکزی66کارگاه سرکابل و مفصل بندی3540
1397/12/021397/11/30دفتر استان مرکزی18پدافند غیر عامل -مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل TGCM-1043
1397/11/291397/11/27دفتر استان مرکزی18پدافند غیر عامل -مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل TGCM-1043
1397/11/261397/11/25مركز آموزشهاي تخصصي16طراحی فنی نیروگاه‌های خورشیدی فتوولتاییک با استفاده از نرم افزار PVsyst bmoj0409
1397/11/181397/11/16دفتر استان مرکزی18پدافند غیر عامل -مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل TGCM-1043
1397/11/151397/11/13دفتر استان مرکزی18پدافند غیر عامل -مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل TGCM-1043
123