لیست دوره های قطعیت یافته
تاریخ پایانتاریخ شروعمرکز آموزشساعات دورهنام دورهکد دوره
1400/06/221400/06/21دفتر تهران4ساختار و ضوابط تشکیلات پارک های علم و فناوری م مرکزMG-39
1400/06/161400/06/14دفتر تهران6اختیارات و حدود و ثغور وظایف و کارکردهای هیئت امنای دانشگاهها و مراکز آموزش عالیMG-40
1400/06/131400/06/06دفتر هرمزگان30ابزار دقیق عمومی3188
1400/08/061400/06/04ویرا رهیافت کیش32Simultaneous Interpreter Training CourseWT-16
1400/06/101400/05/31دفتر هرمزگان30رله و حفاظت الکتریکی (2)3253
1400/06/141400/05/24مركز آموزشهاي تخصصي30مدیریت کارسپاری2006
1400/07/141400/05/14ویرا رهیافت کیش150TESOLWT-10
1400/06/051400/05/14ویرا رهیافت کیش40French Teacher Training CourseWT-37
1400/06/061400/04/09ویرا رهیافت کیش40Chinese Teacher Training courseWT-33
1400/03/301400/03/27مركز آموزشهاي تخصصي16مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمانNM113
1400/03/251400/03/25مركز آموزشهاي تخصصي2وبینار آشنایی با سیستم هماهنگ شده و اصول طبقه بندی کالاهاGE-20
1400/04/091400/03/23مركز آموزشهاي تخصصي30کار با نرم افزار WEAP1065
123456