لیست دوره های قطعیت یافته
تاریخ پایانتاریخ شروعمرکز آموزشساعات دورهنام دورهکد دوره
1397/08/071397/07/24دفتر تهران18مدیریت استرس8732
1397/08/061397/07/22دفتر تهران30اقتصاد مهندسی8559
1397/08/061397/07/22دفتر تهران30اقتصاد مهندسی2252
1397/07/241397/07/21مركز آموزشهاي تخصصي32آشنایی و بکارگیری روش های سریع در میکروب شناسی(آب و فاضلاب)2781
1397/08/151397/07/17مركز آموزشهاي تخصصي32آشنایی با سیستم زمین3237
1397/07/191397/07/17مركز آموزشهاي تخصصي22نرم افزارهای تخصصی تعمیرات ونگهداری3307
1397/07/241397/07/12مركز آموزشهاي تخصصي40کارگاه تجهیزات پست3452
1397/07/181397/07/10مركز آموزشهاي تخصصي28مهندس دومي كارگاه مكانيكBMOJ0291
1397/07/301397/07/09مركز آموزشهاي تخصصي30Plc زیمنس (s5)2019
1397/07/121397/07/09مركز آموزشهاي تخصصي30بازار برق3390
1397/07/261397/07/05مركز آموزشهاي تخصصي30سرکابل ومفصل بندیbmoj0412
1397/07/261397/07/05مركز آموزشهاي تخصصي30آشنایی با برآورد بار3573
1234567