لیست دوره های قطعیت یافته
تاریخ پایانتاریخ شروعمرکز آموزشساعات دورهنام دورهکد دوره
1397/05/281397/05/27دفتر تهران12تجزیه و تحلیل صورتهای مالی8366
1397/05/221397/05/21دفتر استان مرکزی12گزارش نویسی در امور اداری8415
1397/06/031397/05/20مركز آموزشهاي تخصصي185s8501
1397/05/261397/05/20دفتر استان مرکزی30ایمنی و بهداشت شغلی در ساخت و بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب2057
1397/05/241397/05/17دفتر تهران18آشنایی با قراردادها و مقررات پیمانکاران8582
1397/05/301397/05/16مركز آموزشهاي تخصصي185s8501
1397/05/141397/05/13دفتر استان مرکزی12ارتباطات سازمانی8343
1397/06/071397/05/09مركز آموزشهاي تخصصي64آشنایی با مدارات فرمان و PLC3239
1397/05/291397/05/07مركز آموزشهاي تخصصي64آشنایی با مدارات فرمان و PLC3239
1397/05/111397/05/07مركز آموزشهاي تخصصي18آلیاژها وکلید فولاد ها3294
1397/05/091397/05/06مركز آموزشهاي تخصصي16آشنایی با واحد های نیروگاه برقابی واجزای آنهاBMOJ0410
1397/05/031397/05/02مركز آموزشهاي تخصصي8ایمنی در گودبرداری HSEK-544
1234