محل اجرا دانشکده تاريخ شروع نام دوره کد دوره
از   /    / 
    تا   /    /     
 
شرکت محترم ، در صورت نياز به برگزاري اين دوره ها با رعايت حد نصاب حداقل 10 نفر ، اين دوره بصورت اختصاصي در تاريخ مورد نظر و در محل شرکت يا دانشگاه برگزار ميگردد  

کد دورهنام دورهتاريخ شروعتاريخ پايانساعت نظريساعت عمليدانشکدهمحل اجرابخش شغلی 
2611مدیریت انرژی1396/10/011395/10/30240مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2660مدیریت مصرف آب1396/10/011396/10/30300مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2410خوردگی در تاسیسات آب و فاضلاب1396/10/011396/10/30120مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2495طراحی شبکه های نوین توزیع آب شرب1396/10/011396/10/30300مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2281بتن ویژه آب و فاضلاب1396/10/011396/10/30300مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2144ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب1396/10/011396/10/30180مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2221اصول نگهداری تصفیه خانه فاضلاب(لجن فعال)1396/10/011396/10/30300مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2700میکروبیولوژی آب و فاضلاب1396/10/011396/10/30300مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2160كنترل و مديريت تلفات آب 1396/10/011396/10/30300مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2693مهندسی مجدد1395/11/021395/11/04120مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2125اپیدمیولوژی بیماریهای مرتبط با آب1395/11/011395/11/30180مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2350تصفیه فاضلاب در جوامع کوچک1395/11/011395/11/30300مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2665مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)1395/11/011395/11/30308مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2128اثرات زیست محیطی تخلیه فاضلاب ها1395/11/011395/11/30180مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2410خوردگی در تاسیسات آب و فاضلاب1395/11/011395/11/30120مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
12345678910...